• GME TX3100 Super Compact UHF CB Radio

  • GME TX3500 Compact and Rugged UHF CB Radio

  • GME TX3520 Rugged, Remote Mount UHF CB Radio

  • GME TX3540S UHF CB Radio with Remote Mic

  • GME TX4500 DIN Size UHF CB Radio

  • Uniden UH076SX-NB Waterproof UHF CB Radio

  • Uniden UH7700NB Mini Compact UHF CB Radio

  • Uniden UH8060NB Remote Mic UHF CB Radio